70,000,000ریال

پلن پایه
یک شعبه
90,000,000ریال

پلن ویژه
تا 3 شعبه - زبان آموز نامحدود
100,000,000ریال

پلن طلایی
تعداد شعبه نامحدود - زبان آموز نامحدود