45,000,000ریال

پلن پایه
یک شعبه
90,000,000ریال

پلن طلایی
بی نهایت شعبه - امکان کسب درآمد